Uvjeti korištenja

Članak 1. Opće odredbe

Tekst koji slijedi predstavlja Uvjete korištenja koji reguliraju na međusobna prava i obveze korisnika i društva SAN MARTIN d.o.o.. Naselje Mate Balota 5, Poreč - Parenzo. Djelatnost: 6831, Agencije za poslovanje nekretninama OIB: 46070728612, dalje: San Martin / web stranica / web mjesto ili Agencija. Pojam web stranica se odnosi na web-mjesto https://sanmartin-realestate.com s pripadajućim poddomenama.

Korisnici u smislu ovih uvjeta korištenja i drugih pravila na ovoj stranici su i svi subjekti koji pristupaju i pregledavaju sadržaj web stranice Agencije, npr. kupci, prodavatelji, najmoprimci, najmodavci, zakupnici, zakupodavci nekretnina i svi drugi posjetitelji.

Samim pristupom ovim stranicama korisnici pristaju na ove uvjete korištenja te su upoznati i pristaju na isključenja odgovornosti Agencije koja su izrijekom ovim uvjetima korištenja propisana.

Korisnici su ovlašteni pregledavati javno objavljen sadržaj dostupan na web stranici Agencije besplatno / bez naknade.

Članak 2. Rodna jednakost

Svi pojmovi koji se na ovoj web stranici koriste u obliku jednog roda, pri čemu gramatički označavaju samo taj rod, rodno su neutralni i odnose se na sve subjekte muškog i ženskog spola, osim kada se iz razloga dopuštenih Zakonom odnose svrhovito na jedan spol.

Članak 3. Suradnja s kupcima i prodavateljima

Upit za suradnju, informaciju, ponudu ili drugu korespondenciju vezanu uz djelatnost Agencije ovlaštena je poslati samo punoljetna osoba ili zakonski zastupnik ovlašten zastupati maloljetnog kupca ili prodavatelja.

Ne dirajući u ove Uvjete korištenja, Agencija svoj pravni odnos s korisnikom (kupcem, prodavateljem, najmoprimcem, najmodavcem, zakupnikom, zakupodavcem) kao nalogodavcem regulira u prvom redu Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina. Ukoliko je neki dio ovih uvjeta korištenja pojedinim ugovorom drugačije uređen, vrijedi između Agencije i te ugovorne strane ugovorno uređenje.

Članak 4. Izmjene i dopune sadržaja Uvjeta korištenja

Agencija zadržava pravo jednostrano i bez prethodnog upozorenja izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete korištenja ili ih zamijeniti potpuno novim. Izmjena ili dopuna uvjeta korištenja ima pravni učinak od dana njihove objave na ovim stranicama za sve stranke koje su već prihvatile uvjete korištenja.

Nastavak posjećivanja i korištenja web stranice agencije u bilo kojem segmentu znači i pristanak korisnika na sve izmjene i dopune ovih uvjeta korištenja.

Sve osobe na koje se primjenjuju ovi uvjeti korištenja su dužni pratiti izmjene i dopune na svoju inicijativu te pristaju da Agencija izvrši takve izmjene i dopune bez prethodne najave i navođenja razloga pri čemu Agencija ne odgovara ni za kakvu štetu, ozljedu, umanjenje vrijednosti, propuštenu zaradu i druge imovinske i neimovinske štete koje bi nastale ili mogle nastati uslijed takve izmjene sadržaja uvjeta korištenja.

Članak 5. Matični sadržaj

Matični sadržaj je sadržaj koji obavi ili prenese Agencija na ovom websiteu u okviru obavljanja svoje djelatnosti.

Matični sadržaj je vlasništvo Agencije ili je ovisno o naravi obuhvaćen autorskim pravom ili drugim srodnim pravom ili ovlaštenjem trećeg da se takvim pravom Agencija koristi. Matični sadržaj u prvom redu predstavlja: audio, vizualni, tekstualni i/ili drugi oblik sadržaja što pogotovo uključuje logotipe, dizajn, vizualni identitet, kao i sve prikupljene i obrađene informacije koje se tiču ponude nekrentina i drugi sličan sadržaj.

Zabranjeno je svako kopiranje prijenos, objava ili drugi oblik raspolaganja matičnim sadržajem ili bilo kojim drugim dijelom web stranice bez prethodne pisane suglasnosti Agencije.

Stranke su suglasne da Agencija neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili drugu izvanugovornu ili ugovornu odgovornost koje bi odgovornosti mogle eventualno nastati  na temelju objava u blog sekciji kada ista postoji. Informacije objavljene u blog sekciji stranice, ukoliko ista bude formirana, korisnici koriste na vlastitu odgovornost. Navedene objave nisu zamjena za mišljenje ili savjet pravnog, tržišnog ili marketinškog stručnjaka.

Nekretnine izložene na prodaju ne predstavljaju ponudu u pravnom smislu, već pravno neobvezujuć poziv agenta zainteresiranom kupcu da realizira kontakt s prodavateljem.

Članak 6. Ažurnost podataka i funkcionalnost sustava

Agencija provjerava i ažurira web stranicu https://sanmartin-realestate.com kao i podatke na istoj.  Unatoč tomu, podaci se između dva ažuriranja mogu promijeniti. Korisnici su suglasni da su upoznati s ovom činjenicom i da Agencija ne odgovara za takve promjene, kao i da Agencija ne jamči da su informacije na ovom web-mjestu ažurne, točne i potpune.

Agencija također ne odgovara za točnost potpunost i ažurnost podataka o prezentiranim nekretninama na web stranici Agencije – isti su izneseni okvirno i informativno. 
Agencija ni na koji način ne odgovara za sadržaj internetskih stranica do kojih je omogućen pristup putem poveznica na web stranici Agencije te takva mjesta korisnici dalje posjećuju u potpunosti na vlastitu odgovornost.

Agencija pridržava pravo napromjene ili dopune plasiranih informacija u svako doba, jednostrano, bez prethodne najave.

Agencija poduzima profesionalno sama ili putem trećih ovlaštenih i kvalificiranih osoba sve mjere predostrožnosti tehničke i druge naravi da osigura neometan i kontinuiran rad sustava. Ne dirajući u prethodnu rečenicu, korisnici su upozoreni na mogućnost  da iz raznih tehničkih razloga ili razloga druge naravi sustav postane nefunkcionalan (pad sustava) na određeni vremenski period, za što Agencija ne snosi nikakvu odgovornost.

Agencija pridržava pravo ugasiti ovu web stranicu bez ikakve odgovornosti korisnicima.

Članak 7. Autorska prava

Svi audio, vizualni, pisani i drugi sadržaji  i materijali objavljeni na web stranici Agencije, u smislu autorskih i srodnih prava, pripadaju Agenciji, osim kad Agencija rabi sadržaje zaštićene takvim pravima po ovlaštenju trećih osoba koje su nositelji tih prava.

Bilo kakva upotreba ili prijenos ili obrada sadržaja koji je zaštićen autorskim ili srodnim pravom ili pravom industrijskog vlasništva je zabranjena ukoliko za istu nije ishođena izričita prethodna suglasnost / izričito dopuštenje Agencije ili nositelja tih autorskih i srodnih prava.

Članak 8. Odricanje od odgovornosti

Agencija se ne može smatrati odgovornom korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog  pristupa na web stranicu Agencije ili korištenja tih stranica ili stranica na koje vode poveznice, ili  zbog informacija na ovim stranicama, kao niti zbog aktivnosti ili propusta Agencije u svezi s informacijama, a niti zbog upotrebe ili korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranice Agencije.

Članak 9. Baza podataka – definicije, pristup i zaštita

Agencija u svrhu ispunjenja ugovora poslovnim partnerima u obavljanju djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina i ugovora o radu sa svojim zaposlenicima, omogućava pristup svojoj bazi podataka ugovornim partnerima i zaposlenicima kada je to takvim ugovorm izrijekom određeno.

U smislu ovog članka, korisnici baze su partneri, zaposlenici i treće osobe koje imaju ovlast pristupiti bazi podataka.

Baza podataka u smislu ovog članka je Baza podataka koju je uloženim resursima, trudom i investicijom prikupila Agencija, a koja se sastoji od sortiranih i klasificiranih podataka o nekretninama koje agencija u poredovanju nudi trećima, o vlasnicima tih nekretnina, nositeljima ili pretendentima prava na tim nekretninama, kupcima i drugim zainteresiranim osobama koje jesu ili namjeravaju angažirati Agenciju da posreduje u prometu nekretnina, što uključuje i podatke o korisnicima koji su Agenciji poslali upit kao i sve druge prikupljene informacije važne za obavljanje djelatnosti Agencije.

Korisnik baze podataka dobiva ovlaštenje pristupa bazi u trenutku kada mu Agecija uruči podatke za pristup bazi podataka - korisničko ime / i ili email i lozinku. Korisniku je strogo zabranjeno omogućiti pristup ili uvid bilo koji dio baze podataka kao i proslijediti podatak koji je saznao iz baze podataka trećoj neovlaštenoj osobi.

Korisnik je dužan čuvati podatke za pristup bazi podataka, poduzeti sve potrebne mjere da za iste ne saznaju treće neovlaštene osobe i da se spriječi neovlašten pristup bazi podataka.

Agencija je ovlaštena iz sigurnosnih razloga povremeno mijenjati lozinke i/ili korisnička imena / emailove pri čemu se obvezuje pravovremeno dostaviti ovlaštenim korisnicima baze podataka nove podatke za pristu bazi podataka. U slučaju da korisnik baze podataka posumnja u sigurnosni rizik vezan uz njegove pristupne podatke, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti Agenciju.

Korisnik baze podataka je ovlašten koristiti bazu podataka isključivo u svrhu ispunjenja svoje obveze iz ugovora temeljem kojeg mu je takva ovlast dana, na način da bazi pristupa svrhovito, opravdano, na uobičajen način, vršeći uobičajenu aktivnost potrebnu za ispunjenje ugovora koji ima s Agencijom.

Zabranjeno je snimanje, kopiranje, dijeljenje, prepisivanje i bilo koje drugo raspolaganje podacima iz baze podataka koje nije u svezi s ugovorom radi kojeg je ovlaštenje za pristup dano korisniku.  Ponašanje protivno zabrani smatrat će se neovlaštenim pristupom bazi podataka i povredom prava kojima Zakon štiti baze podataka.

U slučaju sumnje na zloupotrebu pristupa bazi podataka, Agencija je ovlaštena upozoriti korisnika baze podataka, odnosno, prema vlastitoj procjeni ograničiti ili potpuno ukinuti korisniku baze pristup bazi podataka.

Korisnik baze podataka je dužan čuvati podatke kojima je imao pristup u bazi podataka kao tajnu, a ta obveza traje i nakon prestanka ovlaštenja te navedene podatke nije ovlašten prenijeti niti dati na uvid trećima kako za vrijeme trajanja ovlaštenja pristupa bazi podataka tako i nakon njegova prestanka.

Članak 10.Primjena prava i prorogacija nadležnosti

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se u cijelosti pravo Republike Hrvatske.
U slučaju bilo kakvog spora prozašlog vezanog za tumačenje ovih uvjeta korištenja, stranke su suglasne da se uzme u prvom redu kontekst i sistemsko tumačenje, narav obveze i volja stranaka.

Zaštitu prava i rješavanje sporova vezanih za pristup i upotrebu web stranice Agencije korisnici i Agencija mogu tražiti pred nadležnim sudom samo ako prethodno pokušaju riješiti spor izvansudskim putem.

Nadležan sud iz prethodnog stavka je Općinski sud u Puli Stalna služba u Poreču / Trgovački sud u Pazinu.

Članak 11. Stupanje na snagu
Ovi uvjeti korištenja stupaju na snagu 02/04/2023 do potpunog ili djelomičnog prestanka važenja donošenjem novih uvjeta korištenja ili izmjena i dopuna važećih.